Now爆谷台訂戶尊享:5週年紀念特刊《雋影誌》

截止日期:2017.09.30


2017年係Now爆谷台啟播5年嘅重要里程碑,為咗紀念這重要時刻,特別將這兩年跟多位知名電影導演及演員攝製嘅訪談節目內容,以及本台管理層和資深電影人對華語電影發展嘅展望,輯錄成《雋影誌》特刊,跟Now爆谷台訂戶分享!

誠邀大家於9 月30日前以inbox形式留低你對本台嘅意見或建議,並「讚好」此帖子及分享給朋友,即可獲得《雋影誌》一本及Now爆谷台限量tote bag一個!

* 記得Facebook Inbox提供:A)你的中文全名、B)身分證號碼字母及首三位數字、C)Now客戶號碼、D)你對Now爆谷台的意見。訊息收悉後將有專人回覆確認。

條款及條例:

1. 任何人士透過Facebook Inbox索取5週年紀念特刊《雋影誌》訂戶尊享活動(以下簡稱「本活動」),即代表已閱讀、接受及同意所有條款及條件約束,包括有關個人資料的處理。

2. 本活動的主辦單位為:All’s Well Media Company Limited(以下簡稱「主辦單位」)。

3. 本活動的截止時間為9月30日(六),參加者須在此日期或之前完成所有活動要求,主辦單位核實資料後將安排送出《雋影誌》一本及爆谷台tote bag一個,惟禮品數量有限,送完即止。

4. 所有參加本活動的參加者必須為Now爆谷台訂戶、已讚好「CH133 爆谷台」Facebook專頁及為香港居民(以下簡稱「參加者」)。

5. 領獎方法將由主辦單位個別通知得獎者。

6. 主辦單位保留權利,取消本活動及修改條款及條件,而不作事前通知。

7. 就有關本活動及/或禮品的全部事宜及爭議,一切以主辦單位之決定為最終決定,且主辦單位之決定具有約束力。

8. 每位參加者只有一次索取禮品機會。

9. 參加者不得炒賣、有價轉讓主辦單位送出的所有禮品,一經發現將永久失去參與資格。

10. 主辦單位並不是任何獎品的生產商或供應商。在法律最大允許的範圍內,主辦單位及其關聯公司不會為任何因為或有關使用及/或享用獎品,或無法使用及/或享用獎品而產生的損失或損害的索償負責。在法律最大允許的範圍內,接受任何獎品即構成免除或解除主辦單位及其關聯公司對每位得獎者有可能,現在有可能知道或不知道,任何情況或形式因(i)本活動;(ii)得獎者因使用及/或享用獎品產生的個人人身傷害及/或財物財產之損失、失竊、損壞;(iii)任何與本活動、獎品及/使用或享用獎品有關的任何稅務責任;(iv)任何因本活動及/或獎品而產生或有關的任何或全部責任、索償、要求、訴訟、及/或損害賠償。主辦單位及其關聯公司亦不會因任何獎品的遺失,損壞或盜竊而需要承擔作出替換或補發的責任。

11. 個人資料之處理: 參加者於本活動中所提供的任何個人資料或資料(包括 Facebook用戶名、姓名、香港身份證號碼(部分)、電郵、地址等由主辦單位所收集及使用,目的是為核實參加者的參加資格、就領獎事宜以電郵方式聯絡得獎者及寄送獎品。

12. 本活動和條款及條件受香港特別行政區法律所管制。